اسامی برندگان وام مرابحه سال 1400

اسامی برندگان وام مرابحه سال 1400

شماره پرسنلینام و نام خانوادگیکد ملیشماره تماس
39070460علی ابراهیمی رومشگان59897176369163635579
38023729یوسف امرایی59897503909163699580
38466936فرج الله پادروند59895668599167487145
39062757سجاد بازوند41996737519166600289
12656865مصطفی امرایی59800340999160471192
12655366نسیم کرمی59800393099398687956
38505578فرشاد بازوند41994477339193635781
38987852سامان امرایی41900434359163636307
93998350ماریا بازوند59897981219168884611
12154837آرمان زارعی فرد59800414519168614752
38903951ایرج امرایی۵۹۸۹۷۴۶۰۳9163636227
12071300کورش آبچر59895591789169634496
93997601اشرف امرایی59898362799169848169
38283839عبداله کولیوند59897076229163635798
39055019حیدر عبدحسینی59897154559352894139
54981540سیده مریم موسوی41913147939169851223
39100774اعظم تاج زکی زاده59896226369118184201
38020233عباس رومیانی59896386719027522641
18741243البرز بازوند59895496119169851478
96234041قباد ناصری نیا59895394289355829109
ذخیره ها
11373866مونیتا امرائی59899607619163635358
38864105کامران امرائی41986074359163636306
39104789سمیه شکرعلی41996581069169600112
12521580فرشاد گراوند48594127459163636141
شماره خبر: