درباره ما

در راستای اجرای آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی صندوق وام فجر به منظور ایجاد وحدت رویه و عدالت در پرداخت ، سامانه وام فجر به آدرس vamrom.ir .طراحی گردیده است که متقاضیان از این پس با مراجعه به این سامانه می توانند نسبت به ارائه درخواست خود اقدام نمایند.